06-12944719 info@zorgeven.nl

Klacht?

Heb je een klacht? Jammer, laten we het samen oplossen.

Hieronder vindt je het klachtenreglement van ZorgEven:

Klachtenreglement voor mentorschap bij ZorgEven

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

–        De organisatie: ZorgEven, geregistreerd bij KvK onder nummer 63194309

–        Mentor: de natuurlijke persoon die het daadwerkelijke werk uitvoert

–        Klager: de persoon die een klacht indient

–        Cliënt: de persoon de persoon voor wie ZorgEven het mentorschap uitvoert.

–        Klacht: de beschrijving van hetgeen waarmee de klager het oneens is.

 

Artikel 2
De klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van ZorgEven, of door deze cliënten wettelijke gemachtigde personen, die als vertegenwoordiger mogen optreden.

 

Artikel 3
Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de mentor die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

 

Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
– naam en adres van de indiener
– de dagtekening
– een omschrijving waartegen de klacht gericht is

 

Artikel 5
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de mentor. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de mentor schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

 

Artikel 6
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

–        de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend

–        de klacht anoniem is

–        het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 maand voor indiening heeft plaatsgevonden

 

Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 8
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

 

Artikel 9
Deze regeling treedt in werking op 01-01-2015 en geldt voor onbepaalde tijd.